top of page

עסקים וכלכלה מקומית

עסקים זעירים, קטנים ובינוניים הם עמוד התווך של כל כלכלה בריאה והכלי המרכזי ליצירת מקומות עבודה, לקידום שוויון בחלוקת הכנסות ולמיגור העוני. מתוך הכרה בחשיבותם המכרעת לשגשוג כלכלת העיר ורווחת התושבים, אנחנו מאמינים כי על השלטון המקומי מוטלת האחריות לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים ולפעול למען הצלחתם ולעודד פתיחה של עסקים נוספים כדי קדם את הכלכלה המקומית. לשם כך, אנחנו נפעל ליישומה של התכנית על ידי הרשות המקומית שתלווה, תתמוך ותפשט הליכים בירוקרטיים.


 

1. נפעל להרחבה משמעותית של מתן יעוץ ותמיכה בתחום קידום עסקים קטנים ובינוניים (פתיחת עסק, ניהול תפעולי, ניהול פיננסי) במסגרת שירות יעוץ לאזרח.

בין היתר, אנשי המקצוע יוודאו שהעסק ימצה את ההטבות שהמדינה והעיר המוצעות לו, כגון אשראי מסובסד, הטבות מס, הקלות במיסים עירוניים ועוד. ליווי הניתן על ידי איש מקצוע (רואה חשבון, יועץ עסקי), בנקודות זמן קריטיות אלה, יבטיח הצלחה.

2. נקדם הקמת מרכז עירוני ליזמות עסקית – תחת מעטפת של מעו"ף או מסגרת חלופית. המרכז יעניק לבעלי  עסקים – תושבי העיר שירותי יעוץ בתחומי מימון, אבחון עסקי, ליווי ותמיכה עסקיים וקורסים מקצועיים.

3. נפעל לפישוט הליכי רישוי ודיווח:

    א. מתן אפשרות רישום עסק וקבלת רישיון באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

    ב. פרסום כל נהלי רישוי החלים על סוגים שונים של העסקים באתר העירייה (בצירוף טפסים מקוונים).

    ג. אחידות בדרישות לאישור עסקים – לא תהיה אפשרות לנותני אישורים להוסיף דרישות באמצעות תנאים ברישיון.

4. נפעל לצמצום וביטול סעיפים מפלים במכרזים עירוניים, אשר מגבילים את יכולת הזכייה של עסקים קטנים ובינוניים הפועלים בעיר, ואף תעניק להם עדיפות במכרזים הללו. העסקים הקטנים והבינוניים, הפועלים בשוק המקומי, מסתמכים על לקוחות מוסדיים אף יותר מעסקים גדולים. ביטול חסמי כניסה בלתי יעילים יהווה כלי להעדפה מתקנת וצמצום אי שוויון. עדיפות תינתן בהנחה שהשירות הינו איכותי באותה מידה והוא במחיר הוגן למול עסק חיצוני.

5. נקדם הקצאת מבני תעסוקה או נעודד מבנים קיימים אשר יהוו מענה לצורכי העסקים הקטנים והבינוניים:

    א. השכרת משרדים ושטחי עבודה קטנים ומוזלים לטווח ארוך וטווח קצר.

    ב. השכרת חדרי ישיבות ואולמי הרצאות למפגשים שבועיים או חד פעמיים לקבוצות קטנות.

    ג. אספקת מרחבי עבודה היוצרים שיתוף פעולה בין העסקים.

 

6. נפעל יחד עם המועצה להגדיר עסקים מועדפים שיש בהם צורך בעיר ונספק להם סל הטבות מיוחד שיעודד יזמים לפתוח אותם בעיר כמו בתי קפה, פאבים, גלריות, חנויות ספרים ועוד.

7. נפעל יחד עם המועצה ובעלי עסקים לשדרוג ושיפוץ מרכזי קניות שכונתיים, לדוגמא: הקניוניות במישור הגפן ושפירא.

8. נפעל למינוי מחזיק תיק עסקים קטנים ובינוניים במסגרת מועצת העיר.

9. נפעל להקמת פלטפורמות עירוניות שיעודדו צריכה מקומית של תושבים בעסקים המקומיים.

פתק.PNG
bottom of page